۱ فرم آنلاین ثبت اولیه اطلاعات آگهی در این آدرس قرار دارد، برای شروع ثبت آگهی این فرم را به دقت پرکنید.

۲ پس از پر کردم فرم ثبت آنلاین، کد رهگیری شما نمایش داده خواهد شد، این کد که به ایمیل شما نیز ارسال میشود را تا پایان مراحل تایید آگهی خود به یاد داشته باشید.

۳ برای تایید نهایی آگهی، فرم قرارداد را از این محل دانلود کرده، چاپ کنید و پس از مطالعه یک نسخه از آن را امضا کرده و به صندوق پستی ۱۳۴۴۵/۷۵۶ ارسال کنید، در صفحه ثبت آنلاین مدارک نیز تصویر این فرم را نیز برای ما ارسال کنید.