به زودی بخش مکان نمایی فعال خواهد شد.
جهانگیر صلاحلو صاحب امتیاز معدن مرمریت قانی قیه خوی _برنگ کرم استخوانی سفید_ واقع در جاده تبریز - سه راکارخانه سیمان اذرابادگان خوی- روستای قانی قیه خوی 09148701194ذخیراحتمالی 500000وذخیره قعطی 250000 دارای پروانه بهره برداری 20ساله