نگین کوه کمر (رزمخواه)

به زودی بخش مکان نمایی فعال خواهد شد.
معدن مرمریت کرم (نگین کوه کمر) خوی بهره بردار رزمخواه