یکی از روش های کاستن درجه سختی آب، عوض کردن یون ها است که در آن آب سخت را از صافی های سربسته تحت فشار می گذرانند. در این صافی ها، ذرات رزین از سیلیکات آلومینیم آبدار یعنی زئولیت به صورت طبیعی خود و یا به صورت مصنوعی تشکیل می شوند.بسته به درجه سختی آبی که تصفیه می شود، زئولیت ها پس از مدتی خاصیت خود را از دست می دهند. در این صورت بایستی برای ادامه کار با جریان آب نمک غلیظ، سیلیکات کلسیم و منیزیم بدست آمده در صافی را دوباره به زئولیت کارآمد و احیاء شده تبدیل کرد.

شرکت زمین کاو
www.zaminkav.com
info@zaminkav.com
تلفن: ۳-۸۸۳۸۵۵۴۱-۰۲۱
تلفن: ۳-۸۸۳۸۵۶۰۱-۰۲۱
فکس: ۸۸۳۸۵۰۹۶-۰۲۱
موبایل: ۰۹۳۶۵۰۷۷۷۸۱


موضوع نیازمندی‌ها: مواد معدنی.

021-88385541
09365077781
zaminkav1@gmail.com